Kecheng XU

Guangzhou, China

Curriculum Vitae

Name
Kecheng Xu, MD

Birth place and date
Nantong, Jiangsu, China, Aug 1940

Nationality
China

Present position

Education

Teaching work
As an assistant teacher, lecturer, vice professor and professor, teaching general internal medicine, gastroenterology and hepatology in Nantong University School Medicine, Nantong, Jiangsu, China 1963-1991

Clinical work
As a resident physician, visiting doctor and consultant doctor, doing clinical work on general medicine, gastroenterological and hepatic diseases, in Hospital of Nantong University, Nantong, Jiangsu, China, 1963-1991,  and  in  Shenzhen  Shekou  Union  Hospital and Luohu Hospital, Shenzhen, Guangdong, China, 1991-2000

Lecture WHO
Lecture "Modern Cryosurgery for Cancer", WHO, Geneva 06/2013

Social work in China

International work

Books as a Chief Editor

Original papers limiting only for cryomedicine (English)
1.  Kecheng Xu, Lizhi Niu, Weibin He, Ziqian Guo, Yize Hu, Jiansheng Zuo.
Percutaneous cryoablation in combination with ethanol injection for unresectable hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol, 2003; 9:2686- 2689
2.  Kecheng Xu, Lizhi Niu, Yize Hu, Weibing He, Yisong He, Jiansheng Zuo.
Cryosurgery  with      combination  of  125iodine   seed  implantation  for the treatment of locally advanced pancreatic cancer. Journal of Digestive Disease, 2008; 9: 32-40
3.  Kecheng Xu, Lizhi Niu, Weibing He, Yizi Hu, Jiansheng Zuo. Percutaneous cryosurgery for the treatment of hepatic colorectal metastases. World J Gastroenterol, 2008;14:1430-1436
4.  Kecheng Xu, Lizhi Niu, Yize Hu, Weibing He, Yisong He, Yingfei Li, Jiansheng Zuo. A pilot study on combination of cryosurgery and 125iodine seed implantation for treatment of locally advanced pancreatic cancer. World J Gastroenterol, 2008;14:1603-1611
5.  Kecheng Xu, Lizhi Niu, Qiang Zhou, Yize Hu, Dehong Guo, Zhengping Liu, Bing Lan, Feng Mu, Yingfei Li, Jiansheng Zuo. Sequential use of transarterial chemoembolization and percutaneous cryosurgery for hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol, 2009; 15: 3664-3669
6.  David Chiu, Lizhi Niu, Feng Mu, Xiang Peng, Liang Zhou, Haibo Li, Rongrong Li, Jiazhang Ni, Ningzi Jiang, Yize Hu, zuofang, Kecheng Xu. The experimental study for efficacy and safety of pancreatic cryosurgery. Cryobiology, 2010, 60:281-286
7. Gang Zhou, Lizhi Niu, David Chiu, Lihua He, Kecheng Xu. Changes in the expression of serum markers CA242, CA199, CA125, CEA, TNF-α and TSGF after  cryosurgery  in  pancreatic  cancer  patients.  Biotechnol  Lett,  2012,
34:1235-1241
8.  Jialiang Li, Jibing Chen, Liang Zhou, Jianying Zeng, Fei Yao, Binghui Wu, Gang Fang, Chunjuan Deng, Zhixian Chen, Yin Leng, Keqiang Xu, Lizhi Niu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Comparison of dual- and triple freeze protocols for hepatic cryoablation in a Tibet pig model. Cryobiology, 2012; 65:68-71
9.  Lizhi Niu, Lihua He, Liang Zhou, Feng Mu, Binghui Wu, Haibo Li, Zhenzhong Yang, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Percutaneous ultrasonography and computed  tomograophy  guided  guided  pancreatic  cryoablation:  Feasibility and safety assessment. Cryobiology, 2012; 65: 301-307
10. Jibing Chen, Bing Liang, Yuanying Yuan, Chunyan Liu, Li Li, Haibo Li, Feng Mu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Comprehensive treatment of malignant mesothelioma patients after the failure of systemic chemotherapy. Cryobiology,
2012; 65: 284-288
11. Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Wenhao Huang, Kecheng Xu. Detection and Clinical Significance of CD44v6 and Integrin-β1 in Pancreatic Cancer Patients using a Triplex Real- Time RT-PCR Assay. Appl Biochem Biotechnol, 2012; 167: 2257-2268
12. Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Wenhao Huang, Kecheng Xu. The Efficacy Evaluation of Cryosurgery in Pancreatic Cancer Patients with the Expression of CD44v6, Integrin-β1, CA199, and CEA. Mol Biotechnol, 2012; 52:59-67
13. Jialiang Li, Liang Zhou, Jibing Chen, Binghui Wu, Jianying Zeng, Gang Fang, Chunjuan Deng, Shengquan Huang, Fei Yao, Zhixian Chen, Yin Leng, Min Deng, Chunmei Deng, Bo Zhang, Gang Zhou, Lihua He, Maoxin Liao, David Chiu, Lizhi Niu, Jiansheng Zuo, Kecheng Xu. Pancreatic Head Cryosurgery: Safety and Efficiency in Vivo-A Pilot Study. Pancreas, 2012; 41: 1285-1291
14. Gang Zhou, David Chiu, Dajiang Qin, Lizhi Niu, Jinlei Cai, Lihua He, Wenhao Huang,  Kecheng  Xu.  The  establishment  of  the  duplex  real-time  RT-PCR assay for the detection of CD44v6 in pancreatic cancer patients and clinical application. Biotechnol Appl Biochem, 2012; 59: 55-63

Awards